Tarihi Edirne
KIRKPINAR
Yağlı Güreşleri
Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri

Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri


Güreş Federasyonu Yönetim Kurulunun Yağlı güreş ile ilgili görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 • Gerekli hallerde Yağlı güreş Yönetmeliğinde değişiklik teklifi hazırlamak,
 • Yağlı güreşlerin organizasyona müracaatlarını incelemek, değerlendirmek uygun bulunursa yetki belgesi vermek, gerekli hallerde kriterler tespit etmek,
 • Yağlı güreş organizasyonlarına temsilci göndererek, Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasını takip ettirmek, organizasyon kuruluna yardımcı olmasını sağlamak ve sonuç raporu tutturmak,
 • Ceza Kuruluna sevk edilen pehlivanlar ve hakemlerle ilgili ceza işlemlerini takip etmek,
 • Hakem Komitesinin teklifini değerlendirmek ve sonuçlandırmak.
 • Cazgırların; anonslarının ve tavırlarının genel ahlaka uygun ve sportmenliğe yakışır bir şekilde olmasını teşvik ve kontrol etmek.

Federasyon Yönetim Kurulu, bu Yönetmelikle ilgili görev ve yetkilerinin tamamını veya bir kısmını Genel Müdür tarafından onaylanmış Yürütme Kuruluna devredebilir.

Hakem Gözlemcisinin Görevler ve Yetkileri


Hakem Gözlemcisi Federasyon tarafından görevlendirilir. Görev ve yetkileri ise aşağıda belirtilmiştir:

 • Meydan ve Kule hakemleri hakkında rapor tutmak,
 • Görevli hakemlerin yönetmeliğe göre kılık ve kıyafetlerini denetlemek,
 • Müsakada tutulan raporlarının Federasyona ulaşmasını sağlamak,
Temsilcinin Görev ve Yetkileri

 • Organizasyonun amacına uygun bir şekilde yürütülmesini sağlamak,
 • Müsabakanın Yönetmeliğe uygunluğunu sağlamak, organizasyona yardımcı olmak,
 • Müsabakanın devamı sırasında meydana gelecek noksanlık ve aksaklıkları rapor ederek Federasyona sunmak,
 • Organizasyon kurulu ve müsabakada görevlendirilmiş bulunan hakem ve diğer görevliler ile gerekli toplantıları yapmak, müsabakaların en iyi şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Federasyon temsilcisi ağalık artırımı parasını teslim alarak Güreş Federasyonuna teslim eder.

Yağlı Organizasyonları Ağalık Seçimi ve Görevleri


Ağa seçimi ve ihale bedelleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Ağalık geleneği bulunan mahallerde düzenlenecek organizasyonların maddi destekçiliğini ve manevi hamiliğini üstlenmek üzere ağa seçimi geleneği sürdürülür. Ağa seçimi, baş güreşlerinin finalinden önce bir yıl sonrasının organizasyonu için açık artırma yolu ile organizasyonu düzenleyen kuruluşlarca yapılır. Ağa organizasyon kurulunun tabii üyesidir.
 • Mahalli ve birinci sınıf ve geleneksel güreşlerde ağalık artırımlarının % 5’i, Kırkpınar güreşlerinde ise % 10’u seçilen ağa tarafından en geç iki ay içerisinde Genel Müdürlük Makamının uygun göreceği hesaba yatırılır. Yukarıdaki şartlar yerine getirilmediğinde ağalık sıfatı iptal edilir.
 • Ağalık artırımı parasını vermeyen organizasyonlara bir daha organizasyon müsaade verilmesi ancak; Ağalık artırımı parası o yıl yapılacak güreş organizasyonundan önce yatırması halinde müsaade verilir.
 • Ağalık parasını yatırmayan organizasyon sahiplerine yetki belgesi verilmez.
 • Federasyon temsilcisi ağalık artırımı parasını teslim alarak Güreş Federasyonuna teslim eder.

Cazgırın Görevleri ve Kıyafeti


Cazgır, pehlivanları boylarına göre maniler söyleyerek seyirciye takdim eden kişidir. Cazgır hiçbir zaman haysiyet kırıcı ve şeref zedeleyici mahiyette maniler söyleyemez. Er meydanında siyasi partilerin reklam yapmasına imkan vermez. Yağlı güreş seyretmeye gelen siyasi kişileri parti adı kullanmadan unvanları ile anons eder. Yağlı güreş meydanında eşlemeden sonra pehlivanlara ve seyircilere kule başhakeminin direktiflerine uyarak gerekli duyuruları yapar. Resim satıp para-parsa toplayamaz. Bu kurallara uymayanlar Ceza Kuruluna sevk edilir ve cezası bitinceye kadar görev verilmez. Federasyonun belirleyeceği folklor kıyafetini giyer. Yürütme kurulunun talimatları doğrultusunda anonslarını yapar. Cazgır Federasyondan kimlik kartı almak zorundadır. Kimlik kartı olmayanlara görev verilmez.


Davulcu ve Zurnacı Kıyafeti


Geleneksel, Birinci Sınıf ve Mahalli güreşlerde yörenin geleneksel folklorik kıyafeti esastır. Bu kıyafetlerin cazgır kıyafetlerinden ayrı görünümde olmasına dikkat edilir.


Organizasyon Kurulu


Yağlı güreş düzenlenmesi için Federasyondan Yetki Belgesi almış olan, mahalli mülki amire bildirimde bulunan tüzel kişilerce en az 5 kişiden Yağlı Güreş Organizasyon Kurulunu oluştururlar.Yağlı güreş organizasyon kurulunun başkanı bu kurulun içinden seçilir. Bu kurulun oluşturulması köy düğünleri dışında zorunludur.

Bu organizasyonlarda mülki idare amirinin denetiminde davet protokolü esasları uygulanır.

Kurullar ve Görevleri


Yağlı güreş faaliyetinde Yürütme, Bilim ve Eğitim, Teknik, Sağlık ve Organizasyon kurulları bulunur. Her kurul, Federasyon Başkanı tarafından atanacak en az 5 kişiden oluşur ve kendi aralarından bir başkan seçerler.

Kurulların görevleri şunlardır;

 • Yürütme Kurulu; Federasyon Yönetim Kurulu adına yağlı güreşlerle ilgili kararlar alan ve icra eden en yetkili organdır. Yürütme Kurulu, bu Yönetmelikte belirtilen bütün kurulların koordinasyonunu sağlar, denetler, gerekli tedbirleri alır ve talimatları verir, düzenlemeler yapar. Ayrıca yurt dışında yapılan organizasyonlara gönderilecek sporcu, idareci ve diğer görevlileri belirler.
 • Bilim ve Eğitim Kurulu; yağlı güreş ile ilgili her türlü eğitim ihtiyaçlarını tespit eder, bilimsel ve eğitsel yayın ve filmlerin hazırlanması ve temin edilmesini sağlar.
 • Teknik Kurul; yağlı güreşlerle ilgili istişarelerde bulunur, teknik konulardaki ihtilaflar ile ilgili görüş belirtir.
 • Sağlık Kurulu; sporcuların sportif sakatlıklarında sporcuya yardımcı olur, tedavilerine destek sağlar. Sporcuların beslenmeleri ile ilgili çalışmalar yapar. Sporcuların kullanabileceği ilaçları belirler. Doping ile ilgili çalışmalar yaparak dopingli ilaçlar hakkında sporcuları bilgilendirir.
 • Organizasyon Kurulu; güreş meydanının, yağlı güreşlerin yapılması için gerekli olan bu Yönetmelikte belirlenmiş araç ve gereçlerle noksansız düzenlenmesini sağlamak, organizasyonda görev yapacak basın mensuplarına, seyircilerin görüşünü ve organizasyonun selametini zedelemeden rahat görev yapmalarını sağlayacak tedbirleri alır, basın mensuplarının özel kıyafet ve işaret taşımalarını temin eder, fotoğraf çeken basın mensuplarının çayıra girmelerini önler, yağlı güreş organizasyonlarına yardımcı olur, yerel organizasyon kurullarını denetler, yetki belgesi taleplerini değerlendirir ve yurt dışında yapılacak organizasyonla ilgili çalışmalar yapar.
 • Federasyon Organizasyon Kurulu; Ulusal ve uluslararası müsabakaların tarihini belirler, müsabakaların düzenli bir şekilde yapılmasını sağlar, organizasyon kurullarına yardımcı olur,"


Yağlı Güreş Musabaka Yönetmeliği'nden alıntıdır.